THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC CỦA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2013 - 2014
(Thời gian ĐKH bắt đầu từ 10h00')
 
      Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014 của Nhà trường, phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học của Học kỳ I năm học 2013 - 2014 như sau:
 
1.     Khóa 50: Từ ngày 20/08/2013 đến 24h00' ngày 21/08/2013
2.     Khóa 51: Từ ngày 22/08/2013 đến 24h00' ngày 23/08/2013
3.     Khóa 52: Từ ngày 24/08/2013 đến 24h00' ngày 25/08/2013
4.     Khóa 53: Từ ngày 26/08/2013 đến 24h00' ngày 27/08/2013
5.     Các khóa đăng ký chéo với nhau: Từ ngày 28/08/2013 đến 24h00' ngày 01/09/2013
6.    Thời gian học của học kỳ I, năm học 2013 - 2014 bắt đầu từ ngày 03/09/2013.
7.     Thời gian xử lý học vụ:
      - Đăng ký muộn: Trong 2 tuần, từ ngày 03/09 đến hết ngày 13/09/2013
      - Hủy lịch học: Trong 3 tuần, từ ngày 03/09 đến hết ngày 20/09/2013
      Đề nghị các Phòng ban, Trung tâm liên quan, các Khoa đào tạo phân công giảng viên đảm nhiệm lớp, CVHT và các chức danh khác thực hiện đúng kế hoạch trên.
      Sinh viên các lớp chủ động xây dựng kế hoạch học tập, nộp học phí và thực hiện đăng ký học, học tập theo thời gian quy định.
           

 

 
Nghệ An, ngày 12 tháng 08 năm 2013
TL HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 
(Đã ký)
TS. Nguyễn Xuân Bình