ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH               Nghệ An, ngày 12 tháng 9 năm 2013
                             *                
                  Số 786-TB/ĐU
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường
tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường
và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
Ngày 12 tháng 9 năm 2013, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường để đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012-2013 và định hướng trọng tâm công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2013-2014. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đoàn trường, đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên Trường báo cáo và các ý kiến phát biểu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường đã thảo luận và kết luận như sau:
I. Đánh giá hoạt động của Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường năm học 2012-2013
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường nhất trí với báo cáo của Ban Thường vụ Đoàn trường, báo cáo của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường và nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:
Năm học 2012-2013, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên toàn Trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng được nâng cao thông qua việc cải tiến nội dung và hình thức. Hai phong trào lớn của Đoàn: “Xung kích, tình nguyện và phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các cuộc vận động của Hội: “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”... đã được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường triển khai sâu rộng, có tác dụng cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, hội viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, góp phần cùng với Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013.
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường thường xuyên chăm lo công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở các cấp, tích cực đổi mới công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá phong trào hoạt động, thi đua ở cơ sở. Nhiều phương thức và mô hình hoạt động có hiệu quả của Đoàn, Hội trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tiếp tục được phát huy và nhân rộng. Đoàn Trường đã triển khai quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Hội Sinh viên Trường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2013-2015.      
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức thành công Chiến dịch tình nguyện hè năm 2013, được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An ghi nhận và tặng nhiều Bằng khen. Các hoạt động tình nguyện của sinh viên Nhà trường không những đã góp phần vào hoạt động chung sức vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cả nước mà còn góp phần làm tăng uy tín và thương hiệu của Nhà trường trong nhân dân và xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên còn tồn tại một số hạn chế như: chất lượng công tác tổ chức và kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội ở cơ sở chưa đồng đều, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội chưa cao; vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên, sinh viên chưa nỗ lực phấn đấu rèn luyện, học tập, chưa có ý thức tự quản, ý thức bảo vệ tài sản công, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa; công tác nắm bắt tình hình, cung cấp, khai thông thông tin cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, chính sách, nội quy, quy chế học tập, rèn luyện còn hạn chế; một số hoạt động của Đoàn - Hội còn bị động.
II. Phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Trường và Hội Sinh viên Trường năm học 2013-2014
Năm học 2013-2014 là năm học tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; năm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và là năm học mà cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên toàn Trường đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2011-2020, phấn đấu đưa Nhà trường sớm trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.
Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nhà trường và Chương trình công tác năm học 2013-2014 của Đoàn Trường và Hội Sinh viên Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã thống nhất định hướng hoạt động của Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên Trường như sau:
1. Thông qua Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2013-2014 của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường.
2. Đoàn Trường và Hội sinh viên Trường cần tiếp tục chỉ đạo và chú trọng triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm vững diễn biến tư tưởng của đoàn viên, hội viên; phối hợp tốt với các đơn vị trong Trường để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong học sinh, sinh viên, học viên. Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin, trực tiếp đối thoại, giải đáp các thắc mắc, không để xảy ra các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đoàn viên, hội viên. Tăng cường công tác giáo dục để từ đó đoàn viên, hội viên nhận thức rõ ý thức trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu khoa học, tu dưỡng, rèn luyện, góp phần cùng với toàn Trường thực hiện khẩu hiệu hành động “Trường Đại học Vinh - Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”, xây dựng Nhà trường thành trường đại học trọng điểm quốc gia.    
3. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Quan tâm, tăng cường chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của các chi đoàn cán bộ, phát huy vai trò của cán bộ trẻ, các chi đoàn học viên cao học trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường, góp phần thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
4. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức theo chiều sâu các hoạt động tình nguyện, quan tâm đến các hoạt động tình nguyện tại chỗ trong đó chú trọng đến Cơ sở 2, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng… Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ của công trong học sinh, sinh viên... để góp phần xây dựng môi trường Nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện.
5. Xây dựng các tiêu chí cụ thể và tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đoàn viên, hội viên, nhất là các kỹ năng mềm; tăng cường giáo dục ý thức lập thân, lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm, tạo dựng tương lai và công việc cho bản thân ngay từ khi đang ngồi trên ghế Nhà trường; tạo phong cách học tập, làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chuẩn bị để hội nhập tốt.
6. Chỉ đạo, phối hợp tốt với các đơn vị để triển khai nghiêm túc công tác đại hội chi đoàn - lớp và kiện toàn Ban Chấp hành chi hội đầu năm học, hội nghị đại biểu các liên chi đoàn giữa nhiệm kỳ 2012-2014, công tác tổ chức của các chi đoàn khóa 54; Kiện toàn, thành lập mới một số câu lạc bộ, đội, nhóm phù hợp với hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường; tiếp tục quan tâm, theo dõi hoạt động của các đoàn viên sau khi được kết nạp Đảng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật của Đoàn, Hội.
7. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường giao Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất để Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cụ thể hóa Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn - Hội vào điều kiện thực tiễn của Nhà trường.        
Trên đây là ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn Trường để phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.
 
 
 
Nơi nhận:      
- Tỉnh uỷ Nghệ An,
- Tỉnh đoàn Nghệ An,
- Đảng ủy, Ban giám hiệu,
- Các ban của Đảng uỷ,
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Các đơn vị, các đoàn thể,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
 
          Phạm Minh Hùng