BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
           Số:  76  / ĐHV - SĐH
 
  V/v đề xuất định hướng nghiên cứu
       cho NCS  tuyển sinh năm 2013
         Nghệ An, ngày 8  tháng 01 năm 2013

 

 
Kính gửi:
                 - Trưởng các khoa đào tạo trình độ tiến sĩ;
                 - Chủ nhiệm các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ;
 
          Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT- BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế;
          Triển khai kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh trong phiên họp Hội đồng nhà trường mở rộng ngày 03/01/2013 về việc đề xuất định hướng nghiên cứu cho NCS trong kế hoạch xét tuyển NCS năm 2013 của các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ;
           Nhà trường đề nghị trưởng các khoa, các chủ nhiệm chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ triển khai việc đề xuất định hướng nghiên cứu cho NCS liên quan đến chuyên ngành đào tạo tiến sĩ để đưa vào kế hoạch tuyển sinh năm 2013 như sau:
          1. Nội dung đề xuất: Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, khả năng tiếp nhận nghiên cứu sinh và số lượng NCS tiếp nhận năm 2013; họ tên người hướng dẫn khoa học.
          Các khoa chuyên môn có trách nhiệm thẩm định phiếu đề xuất và tổng hợp danh sách đề xuất định hướng nghiên cứu cho NCS của đơn vị (theo mẫu tại phụ lục 1). Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường sẽ căn cứ vào đề xuất định hướng nghiên cứu đề tài cho NCS của chuyên ngành, đội ngũ các nhà khoa học tham gia hướng dẫn và điều kiện thực tế để quyết định chỉ tiêu tuyển sinh của từng chuyên ngành.
          2. Thời hạn nộp đề xuất: Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất: ngày 30 tháng 3 năm 2013. Các khoa đào tạo trình độ tiến sĩgửi hồ sơ về Phòng Đào tạo Sau Đại học, Phòng Đào tạo Sau Đại học tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng. Qúa thời hạn trên, khoa có đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành nào không nộp Hồ sơ, Hiệu trưởng sẽ xem xét dừng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của chuyên ngành đó.
          Để thuận tiện cho việc tổng hợp, ngoài việc gửi qua đường công văn, đề nghị các đơn vị gửi file kèm đề xuất theo địa chỉ Email: dinhtrungthanhdhv@gmail.com
          Trong quá trình xây dựng Hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Phòng Đào tạo Sau Đại học theo số điện thoại: 0904 25 24 25.
           Nhận được thông báo này, nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quan chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời.
 
Nơi nhận:                                                                             
- Như trên;                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Website Trường Đại học Vinh;                                                                                  
- Lưu: HCTH, SĐH                                                                             (Đã ký)
 
                                                                                       
                                                                                          PGS.TS Đinh Xuân Khoa
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 1
Tên đơn vị đề xuất
DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI LUẬN ÁN CHO NCS
TUYỂN SINH NĂM 2013

 

TT
Định hướng nghiên cứu/tên đề tài
Chuyên ngành; mã số
Mục tiêu và nội dung chính
Số lượng NCS có thể tiếp nhận năm 2013
Dự kiến cán bộ hướng dẫn