BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
 Số: 125/TBTS-ĐHV
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2011
 
THÔNG BÁO (SỐ 2)
Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, đợt 1 năm 2011 của Trường Đại học Vinh
 
       Căn cứ Công văn số 197/BGDĐT-SĐH ngày 13/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian thi tuyển sinh Sau đại học năm 2011, tiếp theo Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, đợt 1 năm 2011 của Trường Đại học Vinh số 3388/TBTS-SĐH kí ngày 27/12/2010, nay Trường Đại học Vinh thông báo cụ thể về thời gian thi như sau:
         Kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, đợt 1 năm 2011 của Trường được tổ chức trong 3 ngày: 11, 12 và 13 tháng 3 năm 2011.
+ Nhận hồ sơ: Từ ngày 02/01/2011 đến hết ngày 01/3/2011. Riêng hồ sơ của các đối tượng xin xét miễn thi tuyển sinh phải nộp trước ngày 22/02/2011.
+ Thời gian bổ sung kiến thức: Từ 14/02/2011.  
+ Thời gian hướng dẫn ôn thi: Từ 18/02/2011. 
        Trường Đại học Vinh xin thông báo để các đơn vị và cá nhân có quan tâm được biết.
 
Nơi nhận:                                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
- Vụ GDĐH;                                                                                                           P . HIỆU TRƯỞNG     
- Các đơn vị và cá nhân có liên quan;                                                                      (Đã ký)
- Lưu: HCTH, SĐH.                                                                                           PGS. TS. Ngô Sỹ Tùng