BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
----------------
                 Số: 3048a /TBTS-SĐH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------
                                 Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

 
THÔNG BÁO BỔ SUNG
TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2010 (ĐỢT I)
 
Kính gửi:   ……………………………………………………………………………….
             
            Trong thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2010 số 2994/TBTS-SĐH ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Trường Đại học Vinh về mục IV các môn thi tuyển có ghi: Môn ngoại ngữ không thi.
            Nay Trường Đại học Vinh xin sửa lại mục IV trong thông báo tuyển sinh Sau đại học 2010 số 2994/TBTS-SĐH ngày 01.12.2009 như sau:
1.       Các môn thi tuyển: thí sinh phải dự thi 03 môn sau:
     + Môn cơ bản
     + Môn cơ sở
     + Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B
     2. Các trường hợp miễn thi môn Ngoại ngữ:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng ngoại ngữ, không qua phiên dịch;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế có thẩm quyền với yêu cầu trình độ tiếng Anh: TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32 hoặc IETLS 4.0 trở lên hoặc tương đương; hoặc có chứng chỉ của các ngoại ngữ khác đạt ở trình độ B trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ;
 
Trường Đại học Vinh kính đề nghị Quý cơ quan phổ biến rộng rãi Thông báo này để những người có đủ điều kiện dự thi nộp Hồ sơ đúng thời hạn.
 
                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
                                                   (Đã ký)
 
 
                                                        PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi
 
 
 
  
 
MÔN THI TUYỂN SINH VÀO CAO HỌC KHÓA 18 (2010)
-------------------------
 

 

 
Chuyên ngành
Môn cơ bản
Môn cơ sở
1. 
Toán giải tích
Đại số
Giải tích
2. 
Đại số - Lý thuyết số
Đại số
Giải tích
3. 
Hình học và tôpô
Đại số
Giải tích
4. 
LL và PPDH Toán
Đại số
Giải tích
5. 
LTXS và thống kê Toán học
Đại số
Giải tích
6. 
Quang học
Toán cho Vật lý
Vật lý lý thuyết
7. 
LL và PPDH Vật lý
Toán cho Vật lý
Vật lý lý thuyết
8. 
Hoá hữu cơ
Toán cho Hoá
Cơ sở LTHH và cấu tạo chất
9. 
Hoá vô cơ
Toán cho Hoá
Cơ sở LTHH và cấu tạo chất
10.  
Hoá Phân tích
Toán cho Hoá
Cơ sở LTHH và cấu tạo chất
11.  
LL và PPDH Hoá học
Toán cho Hoá
Cơ sở LTHH và cấu tạo chất
12.  
Thực vật học
Toán cho Sinh
Sinh học cơ sở
13.  
Động vật học
Toán cho Sinh
Sinh học cơ sở
14.  
Sinh học thực nghiệm
Toán cho Sinh
Sinh học cơ sở
15.  
LL và PPDH Sinh học
Toán cho Sinh
Sinh học cơ sở
16.  
Ngôn ngữ học
Triết học không chuyên
Ngôn ngữ học đại cương
17.  
Lý luận văn học
Triết học không chuyên
Lý luận văn học
18.  
Văn học Việt Nam
Triết học không chuyên
Lý luận văn học
19.  
LL và PPDH Ngữ văn
Triết học không chuyên
Lý luận văn học
20.  
Lịch sử Việt Nam
Triết học không chuyên
Lịch sử Việt Nam
21.  
Lịch sử Thế giới
Triết học không chuyên
Lịch sử Việt Nam
22.  
LL và PPDH Lịch sử
Triết học không chuyên
Lịch sử Việt Nam
23.  
Quản lý Giáo dục
Lôgic học
Giáo dục học
24.  
Giáo dục học (bậc tiểu học)
Triết học không chuyên
Giáo dục học
25.  
LL và PPDH bộ môn GD Chính trị
Triết học (chuyên)
CNXH khoa học
26.  
Nuôi trồng thuỷ sản
Toán B
 
27.  
Trồng trọt
Toán B