BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:2491/TB-ĐHV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày 20 tháng 7 năm 2015

                

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 giáo viên

Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2015

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

            Triển khai thực hiện Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề; Căn cứ Công văn số 820/BGDĐT-GDQP ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 GDQP-AN; Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 giáo viên GDQP-AN năm 2015 như sau:

            I. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

            1. Đại học văn bằng 2, thời gian đào tạo 18 tháng tập trung

            - Giáo viên hiện đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có chứng chỉ giáo viên GDQP-AN hệ đào tạo ngắn hạn (06 tháng) do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc tốt nghiệp đại học sư phạm ngành GDQP-AN ghép môn (Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Chính trị - Giáo dục Quốc phòng, Lịch Sử - Giáo dục Quốc phòng...).

            - Đối tượng đã tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn (06 tháng) giáo viên GDQP-AN do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc tốt nghiệp đại học sư phạm ngành GDQP-AN ghép môn như trên.

            2. Chỉ tiêu tuyển sinh

            - Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng trị: 3 chỉ tiêu,

            - Trường Đại học Quảng Bình: 1 chỉ tiêu,

            - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế: 7 chỉ tiêu,

            - Trường Cao đẳng Y tế Huế: 1 chỉ tiêu,

            - Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định: 2 chỉ tiêu,

            - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị: 9 chỉ tiêu,

            - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: 5 chỉ tiêu,

            - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh: 5 chỉ tiêu.

            II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

            1. Học tập trung theo chương trình đào tạo giáo viên GDQP-AN văn bằng 2, trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Vinh.

            2. Địa điểm đào tạo: Tại Trường Đại học Vinh.

            3. Kết thúc khoá học được cấp bằng  đại học chính quy.

            III. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

            Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            IV. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

            - Xét tuyển hồ sơ theo danh sách cử đi học của các Trường và Sở Giáo dục và Đào tạo (kèm theo hồ sơ xét tuyển ).

            - Thi tuyển sinh đầu vào.

            V. HỒ SƠ XÉT TUYỂN gồm:

            1. Đơn xin học;

            2. Bằng tốt nghiệp đại học  (bản sao công chứng);

            3. Chứng chỉ giáo viên GDQP-AN, hệ ngắn hạn (bản sao công chứng);

            4. Sơ yếu lý lịch;

            5. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

            6. Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp);

            7. 02 ảnh 4x6cm  (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

            8. 01 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;

            9. Lệ phí xét tuyển: 150.000đ.

            VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ

            Từ ngày 30/7 đến 30/8/2015; Tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh

            Thông tin tuyển sinh liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh

            Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

            Tel: 038.3856.394; Website:vinhuni.edu.vn

            Hoặc trực tiếp các số điện thoại sau:

            - Ông Trương Xuân Dũng - Phó Giám đốc TTGDQP: 01628.966888

            - Ông Phan Anh Hùng - Chuyên viên Phòng Đào tạo: 0912.542423

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Bộ GD&ĐT;

- Các Sở GD&ĐT;                                                                 (đã ký)

- Ban Giám hiệu;

- Lưu: HCTH, ĐT.

 

                                                                                       GS.TS. Đinh Xuân Khoa