BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
        Số: 3984 /TB-ĐHV                                                                             Nghệ An, ngày 20 tháng12 năm 2011
 
THÔNG BÁO
Tuyển sinh Cao học đợt 1, năm 2012 của Trường Đại học Vinh
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
            Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh Cao họcđợt  1 năm 2012 (dự kiến tổ chức thi vào tháng 3) như sau:
 
            I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH
            Trường Đại học Vinh tổ chức Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2012 tại 2 địa điểm: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sài Gòn.
            1. Đào tạo tại Trường Đại học Vinh gồm 28 chuyên ngành
 

 

1. Toán giải tích
            (mã số: 60 46 01)
15. Thực vật học
            (mã số: 60 42 20)
2. Đại số và Lý thuyết số
            (mã số: 60 46 05)
16. Lịch sử Thế giới
            (mã số: 60 22 50)
3. Hình học và Tôpô
            (mã số: 60 46 10)
17. Lịch sử Việt Nam
            (mã số: 60 22 54)
4. Lý luận và PPDH bộ môn Toán
            (mã số: 60 14 10)
18. Lý luận và PPDHBM Lịch sử
            (mã số: 60 14 10)
5. Lý thuyết XS và TK Toán học
            (mã số: 60 46 15)
19. Ngôn ngữ học
            (mã số: 60 22 01 )
6. Quang học
            (mã số: 60 44 11)
20. Lý luận văn học
            (mã số: 60 22 32)
7. Lý luận và PPDHBM Vật lý
            (mã số: 60 14 10)
21. Văn học Việt Nam
            (mã số: 60 22 34)
8. Hóa hữu cơ
            (mã số: 60 44 27)
22. Lý luận và PPDHBM Ngữ văn
            (mã số: 60 14 10)
9. Hóa phân tích
            (mã số: 60 44 29)
23. Quản lý giáo dục
            (mã số: 60 14 05)
10. Lý luận và PPDHBM Hóa học
            (mã số: 60 14 10)
24. Giáo dục học (bậc tiểu học)
            (mã số: 60 14 01)
11. Hóa vô cơ
            (mã số: 60 44 25)
25. Lý luận và PPDHBM Chính trị
            (mã số: 60 14 10)
12. Động vật học
            (mã số: 60 42 10)
26. Nuôi trồng thuỷ sản
            (mã số: 60 62 70)
13. Sinh học thực nghiệm
            (mã số: 60 42 30)
27. Trồng trọt
            (mã số: 60 62 01)
14. Lý luận và PPDHBM Sinh học
            (mã số: 60 14 10)
28. Lý luận và PPDHBM Tiếng Anh
            (mã số: 60 14 10)

 

           
2. Đào tạo tại Trường Đại học Sài Gòn gồm 14 chuyên ngành
 

 

1. Toán giải tích
            (mã số: 60 46 01)
8. Lý luận và PPDHBM Lịch sử
            (mã số: 60 14 10)
2. Lý luận và PPDH bộ môn Toán
            (mã số: 60 14 10)
9. Lý luận văn học
            (mã số: 60 22 32)
3. Quang học
            (mã số: 60 44 11)
10. Văn học Việt Nam
            (mã số: 60 22 34)
4. Lý luận và PPDHBM Vật lý
            (mã số: 60 14 10)
11. Lý luận và PPDHBM Ngữ văn
            (mã số: 60 14 10)
5. Hóa hữu cơ
            (mã số: 60 44 27)
12. Quản lý giáo dục
            (mã số: 60 14 05)
6. Lý luận và PPDHBM Hóa học
            (mã số: 60 14 10)
13. Lý luận và PPDHBM Chính trị
            (mã số: 60 14 10)
7. Lý luận và PPDHBM Sinh học
            (mã số: 60 14 10)
14. Giáo dục học (bậc tiểu học)
            (mã số: 60 14 01)

 

 
                        Ghi chú: Tại mỗi nơi đào tạo nếu chuyên ngành nào có số lượng thí sinh trúng tuyển dưới 10 thì ghép vào các chuyên ngành cùng môn thi tuyển sinh.
 
            II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
            Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là hai năm học.
 
            III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI
            1.Về văn bằng
            Người dự thi cần thỏa mãn một trong trong các điều kiện sau (trừ chuyên ngành Quản lý giáo dục sẽ được nêu ở mục 5 dưới đây):
            a) Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.
            b) Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức các môn học hay các học phần để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng. Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung do Trường Đại học Vinh quy định.
            2. Về kinh nghiệm và công tác chuyên môn (trừ chuyên ngành Quản lý giáo dục sẽ nêu ở mục 5 dưới đây):
            a) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
            b) Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
            3. Có đủ sức khỏe để học tập.
            4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Vinh.
            5. Điều kiện về văn bằng, kinh nghiệm công tác chuyên môn và đối tượng dự thi đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục:
            a) Về văn bằng: Người dự thi nếu có bằng tốt nghiệp đại học không phải ngành đúng với ngành đăng ký dự thi thì phải học bổ sung kiến thức các môn học để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng.
            b) Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Người dự thi (kể cả trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên) phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công tác Giáo dục kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
            c) Về đối tượng dự thi: Người dự thi phải làm việc tại một trong các vị trí công tác sau đây: Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng các trường từ mầm non trở lên; Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa các trường cao đẳng và đại học; Lãnh đạo hoặc chuyên viên làm công tác Quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng/Ban Đào tạo - Giáo vụ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, Trung cấp chuyên nghiệp.
6. Điều kiện về văn bằng cho đối tượng dự thi đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và PPDH môn tiếng Anh: Người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành tiếng Anh, hoặc: bằng TNĐH theo hình thức giáo dục thường xuyên, nhưng phải có thêm bằng TNĐH hệ chính qui thuộc ngành ngoại ngữ khác.
 
            IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
            1. Đối tượng ưu tiên
            Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
            a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;
            b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;
            c) Con liệt sĩ;
            d) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người có công với cách mạng;
            đ) Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;
            e) Con nạn nhân chất độc màu da cam;
            (Người dự thi thuộc đối tượng ở mục 1a phải có Quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền)
            2. Chính sách ưu tiên
            a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10)  vào kết quả thi cho môn cơ bản.
            b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.
 
            V. CÁC MÔN DỰ THI
            Thí sinh phải dự thi 03 môn :
            1. Môn ngoại ngữ (trình độ B thi theo hình thức Trắc nghiệm khách quan):
            Tuyển sinh tại Trường Đại học Vinh (Kể cả tại điểm thi Trường Đại học Sài Gòn) thí sinh chỉ ngoại ngữ:Tiếng Anh           
            2. Môn Cơ bản.
            3. Môn Cơ sở.
(danh mục môn cơ bản và môn cơ sở được đính kèm sau)
            VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
            1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Vinh), trong đó cần ghi rõ chuyên ngành, đối tượng dự thi, nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện Quy chế sau khi trúng tuyển.
            2. Bản sao có công chứng các văn bằng và chứng chỉ sau:
            - Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm Đại học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp).
            - Công nhận hoàn thành việc bổ sung kiến thức do Trường Đại học Vinh tổ chức (nếu thuộc diện phải bổ sung kiến thức).
            3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc Chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).
            4. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập do Bệnh viện đa khoa (tuyến huyện, thành phố trở lên) cấp.
            5. Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.
            6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian, kinh nghiệm công tác chuyên môn.
            7. Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có), được xác nhận của cấp có đủ thẩm quyền.
            8. Ba phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.
            9. Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4) ghi rõ họ tên, chuyên ngành đăng ký dự thi phía sau ảnh.
            Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở phía ngoài.
 
            VII. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN
            1. Nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo tuyển sinh đến hết ngày 29/02/2012.
            2. Thời gian bổ sung kiến thức và hướng dẫn ôn thi: Từ 01/02/2012. 
            3. Thời gian thi: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2012 (ngày thi cụ thể theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - sẽ được thông báo sau).
            4. Địa điểm thi: Thi tại một trong 2 địa điểm: Trường Đại học Vinh; Trường Đại học Sài Gòn.
            5. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ
            - Tại Trường Đại học Vinh:
            Khoa Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Vinh
            Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
            Số điện thoại: 038.3855773.
            - Tại Trường Đại học Sài Gòn:
            Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn
            Số 273, đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh;
            Số điện thoại: 08.38352314.
            Trường Đại học Vinh kính đề nghị Quý cơ quan phổ biến rộng rãi Thông báo này để những người có đủ điều kiện dự thi nộp Hồ sơ đúng thời hạn.    
 
Nơi nhận:                                                                               KT HIỆU TRƯỞNG
- Vụ ĐH và SĐH, Bộ GD&ĐT (b/c);                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Trường Đại học Sài Gòn (p/h);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: HCTH, khoa Sau ĐH.                                                            (đã ký)
 

                                                                PGS. TS. Ngô Sỹ Tùng

Thông_báo_tuyển_sinh_Sau_đại_học_đợt_1_năm_2012_120302151115.doc