-------------------------------------------------

 Thông tin chi tiết ở file đính kèm dưới đây: 

VV_thi_sinh_khong_du_dk_xet_tuyen_dh_nam_2014_vao_tr_dh_vinh.pdf