Tải văn bản tại đây:

To_chuc_dai_hoi_lop_hssv_2013_131709105535.pdf