ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 27 /ĐTN
V.v chấp hành chế độ hội họp
của cán bộ Đoàn - Hội
 
 
Nghệ An, ngày 18 tháng 3 năm 2013

 

 
     Kính gửi:        
                             - Ban chấp hành Đoàn trường khoá XXIX,
                             - Ban chấp hành Hội sinh viên trường khóa VIII,
                             - Ban chấp hành các Liên chi đoàn,
                             - Ban chấp hành các Liên chi hội,
                             - Bí thư các chi đoàn trực thuộc,
                             - Bí thư các chi đoàn, chi hội trưởng các chi hội,
                             - Chủ nhiệm các CLB, đội, nhóm, Ban liên lạc LHS.
 
            Để tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động và thông tin công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cấp, nhất là đối với cấp liên chi đoàn và chi đoàn; nhằm nâng cao chất lượng các cuộc họp, góp phần điều hành có hiệu quả các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu cán bộ Đoàn - Hội toàn trường thực hiên nghiêm túc một số nội dung sau:
          1. Tham gia đầy đủ, đúng thành phần triệu tập các cuộc họp, hội nghị, hội ý, giao ban, diễn đàn, toạ đàm... Nếu nghỉ họp phải có lý do, báo trước và được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp. Người đi họp thay có trách nhiệm báo cáo, trao đổi lại tinh thần cuộc họp cho đồng chí phụ trách đơn vị để triển khai công việc. Trường hợp không có người đi họp thay thì đồng chí phụ trách đơn vị phải nhanh chóng tiếp nhận văn bản, nắm thông tin cuộc họp tại Văn phòng Đoàn trường.
          2. Chấp hành nghiêm túc thời gian các cuộc họp: Đến họp đúng giờ và tham dự hết thời gian của cuộc họp. Trong trường hợp có lý do đột xuất và được sự đồng ý của người chủ trì thì người tham dự mới được phép rời cuộc họp.
          3. Trong thời gian dự họp, không được làm việc riêng hoặc xử lý công việc không có liên quan đến nội dung cuộc họp; không sử dụng điện thoại trong quá trình diễn ra cuộc họp.
          4. Về nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, hội ý, giao ban, diễn đàn, toạ đàm...:
          - Tiếp thu đầy đủ những vấn đề được chủ trì trình bày trong cuộc họp cũng như những ý kiến thảo luận, thống nhất của cuộc họp.
          - Tích cực thảo luận, góp ý trên cơ sở nghiên cứu tài liệu cuộc họp và theo sự điều khiển của người chủ trì.
          - Trình bày ý kiến tại cuộc họp phải ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung vấn đề và không vượt quá thời gian mà người chủ trì cuộc họp cho phép.
          - Sau mỗi cuộc họp, các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội phải tổ chức thông báo đầy đủ, chính xác và kịp thời kết quả cuộc họp cho đơn vị mình và nghiêm túc thực hiện những kết luận mà cuộc họp đưa ra.
           Việc thực hiện chế độ họp của đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội sẽ là một tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, tiêu chí chấm điểm thi đua và đánh giá xếp loại liên chi đoàn, chi đoàn hàng tháng và của năm học 2012 - 2013. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.
 

 

Nơi nhận:                                
- Như k/g (t/h),                                                               
- Đảng uỷ, BGH (b/c),
- Cấp ủy, BCN các khoa (để biết),
- Lưu VP.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
TS. Nguyễn Anh Chương