Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định số 2989/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc cụ thể hoá một số điều của Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT. Nhà trường thông báo cho sinh viên khóa 52 về việc đăng ký học thêm ngành 2 như sau.
1. Đối tượng
         - Sinh viên khóa 52 đăng ký học ngành 2 phải có điểm trung bình chung tích luỹ củanăm thứ nhất từ 2.00 điểm trở lên đối với các ngành ngoài sư phạm; 2.50 điểm trở lên đối với các ngành sư phạm.
         - Khối lượng học tập tích lũy phải đạt từ 30 tín chỉ trở lên.
         - Sinh viên đăng ký học các ngành sư phạm phải có ngoại hình cân đối, không có dị tật, dị hình, không nói ngọng, nói lắp, không vi phạm kỷ luật.
2. Quy định đăng ký học ngành 2
          - Sinh viên các ngành khối C được đăng ký ngành 2 vào các ngành khối C, D.
          - Sinh viên các ngành khối A,B được đăng ký ngành 2 vào các ngành khối A,B,D.
          - Sinh viên các ngành khối D được đăng ký ngành 2 vào các ngành khối A,D.
          - Sinh viên các ngành khối T được đăng ký ngành 2 vào các ngành khối T,B.
          - Sinh viên các ngành khối M được đăng ký ngành 2 vào ngành khối M,D,C.
            3. Đăng ký học ngành 2
          - Sinh viên viết đơn đăng ký học ngành 2 (có mẫu đơn kèm theo) nộp về khoa chủ quản. Hội đồng khoa xét duyệt và gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện học ngành 2 (có mẫu kèm theo) về Trường (qua phòng Đào tạo).
          - Phòng Đào tạo nhận kết quả xét duyệt của các khoa từ ngày 02/10/2012 đến ngày 16/10/2012.
            Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ Quy chế số 43 về việc đăng ký học ngành 2, căn cứ vào năng lực, thời gian, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân, không để ảnh hưởng đến kết quả học tập của ngành thứ nhất (ngành 1).
 

Mẫu đơn đăng ký học ngành thứ 2 đợt 2 năm 2012.doc 
Mẫu danh sách học ngành 2 của khoa.doc