Thông tin chi tiết vui lòng mở file đính kèm sau:
  

vv_chon_hv,_sv_coi_thi_bao_ve_ky_thi_tuyen_sinh_dai_hoc_141806090430.pdf

Ket_qua_kiem_tra_NVCT_2014_141806090447.xls

MAU_DANH_SACH_DIEU_DONG_COI_THI_2014_141806090501.xls