Theo kế hoạch của nhà trường thì ngày 15 và 16 tháng 01 năm 2011 Nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển công chức cho Tổng Cục Thuế tại cụm thi Vinh. 
          Để bảo đảm tiến độ kỳ thi học kỳ Nhà trường đã thay đổi lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2010-2011 những học phần đã bố trí lịch thi vào ngày 15 và 16 tháng 01 năm 2011  của sinh viên học theo tín chỉ như sau:

         - Những học phần sinh viên học theo khóa 48 thì đã bố trí lại như sau:lich_48_thay_ngay_15_-16_111001155904.xls 
 
         - Những học phần sinh viên học theo khóa 49,50,51 sẽ được chuyển lịch thi ra sau tết mọi thông tin sẽ được thông báo sau.
          Đề nghị Cán bộ có liên quan và Sinh viên xem lại lịch thi để thực hiện.
Vinh, ngày 10 tháng 01 năm 2011
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng