Khi đi thi mang theo phù hiệu, trang phục nghiêm chỉnh, không mang các vật dụng cấm tại quy chế thi THPT quốc gia.
Riêng sinh viên học chuyển đổi thì liên hệ với giảng viên để:
- Nhờ giảng viên cập nhật tài khoản vào hệ thống. 
- Nhờ giảng viên cung cấp lịch thi của lớp học phần.

Chú ý: Nếu lần đầu tiên đăng nhập thì các em sử dụng tài khoản: tên đăng nhập là mã sinh viênmật khẩu là 123456

Sau khi đăng nhập, các em hãy đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật

Xử lý quên mật khẩu:

Sinh viên K56 liên lạc ThS. Lê Văn Thành: thanh.cntt.dhv@gmail.com  
Sinh viên K55 liên lạc ThS. Lê Quốc Anh: anhquoc.hut@gmail.com 
Sinh viên K54,53,52,51,50 liên lạc ThS. Phạm Trà My: phamtramy46a@gmail.com