Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Vinh thông báo:
 
- Nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 31/7/2012 đến ngày 14/8/2012
- Nội dung đơn cần ghi rõ: (có mẫu đơn kèm theo)
       + Họ và tên
       + Số báo danh
       + Môn thi cần phúc khảo
 
“Nộp kèm theo 01 phòng bì dán tem, ghi rõ số điện thoại, địa chỉ người nhận”
 
- Lệ phí phúc khảo:     30.000 đồng/môn.
- Địa điểm nộp đơn:
Tại phòng Đào tạo Đại học Vinh – 182 Lê Duẩn – Thành phố Vinh.                                                                       
                                                                                                             CHỦ TỊCH HĐTS
                                                                                                                       (Đã ký)
 
 
                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         PGS.TS. Đinh Xuân Khoa