BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:  1025 /ĐHV-ĐT
 
V/v quy định học bổ sung kiến thức môn học GDTC, GDQP-AN cho sinh viên liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 15  tháng 4 năm 2013
 
 
 

 

 
                
       Kính gửi :         - Trưởng các khoa đào tạo;
                                 - Sinh viên liên thông hệ chính quy các khóa.
 
 
           Căn cứ Thông tư số  55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định đào tạo liên thông cao đẳng, đại học; Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2007 ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục Quốc phòng - An ninh; Công văn số 891/TB-ĐHV ngày 03/4/2012 về việc quy định bổ sung hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên  đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy.
            Căn cứ đề nghị của Hội đồng Khoa học-Đào tạo khoa Giáo dục Thể chất và khoa Giáo dục Quốc phòng.
           Nhà trường quy định khối lượng bổ sung kiến thức môn học Giáo dục thể chất (GDTC), Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) đối với các sinh viên liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy như sau :
         1- Sinh viên đã có chứng chỉ GDTC, GDQP-AN được miễn học môn học GDTC, GDQP-AN.
         2- Sinh viên không có chứng chỉ GDTC, GDQP-AN phải học bổ sung kiến thức với thời lượng như sau :
         + Môn học GDTC: 2 tín chỉ (các học phần 3,4 theo hình thức tự chọn Câu lạc bộ);
         + Môn học GDQP-AN: 2 tín chỉ.
         3- Sinh viên học bổ sung kiến thức làm đơn và đăng ký trực tiếp với khoa chủ quản lập danh sách và văn bản đề nghị gửi về Phòng Đào tạo xem xét mở lớp.
          Nhà trường đề nghị Trưởng các khoa đào tạo, sinh viên liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy thực hiện đầy đủ những nội dung của thông báo này.
 
Nơi nhận :                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG
- Như k/g;                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- BGH để b/c;                                                                                 ( Đã ký)
- Lưu: HCTH, ĐT.                                                        PGS.TS. Phạm Minh Hùng
 

Thong_bao_quy_đinh_học_bo_sung_kien_thuc_mon_học_GDTC,_GDQP-AN_cho_sinh_vien_lien_thong_chinh_quy_131504155733.doc