BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:3430/TB - ĐHV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 28  tháng 10  năm 2013

 

 
                                     
            Kính gửi:        
                                    - Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Trường,
                                    - Trợ lý Quản lý học sinh, sinh viên các Khoa Đào tạo,
                                    - Các Lớp học sinh, sinh viên thuộc Trường Đại học Vinh.
 
         Theo Nghị định 74/2013/NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015 (sau đây gọi tắt là Nghị định 74 của Chính phủ).  Từ năm học 2013-2014 việc thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên (HSSV) hệ chính quy thuộc đối tượng chính sách được thực hiện tại trường  mà HSSV đang học.
         Ngày 24 tháng 10 năm 2013, Hội đồng chế độ, chính sách của Nhà trường đã họp và  thống nhất: Trong thời gian chờ thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74 của Chính phủ, HSSV thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí vẫn nộp học phí cho Nhà trường, khi có thông tư hướng dẫn cụ thể của Liên Bộ Nhà trường sẽ thực hiện việc miễn, giảm học phí cho HSSV theo quy định của Nhà nước.
         Kèm theo thông báo này là hướng dẫn về đối tượng và hồ sơ miễn giảm.
         Nhà trường đề nghị Trưởng các khoa và trợ lý quản lý HS - SV thông báo cho HSSV thuộc các đối tượng trên được biết và thực hiện.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGH;
- Gửi qua eOffice, Website trường;
- Lưu HCTH, CTCTHSSV.
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
 
 PGS.TS. Ngô Đình Phương

 

Tải các văn bản tại đây: