Ngày 14 tháng 9 năm 2010, Trường đã có văn bản Số 2219/ĐHV-ĐBCL Quy định về tổ chức thi, quản lý kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ thay thế văn bản số 898/ĐBCL đề ngày 23/4/2008 Quy định tạm thời về tổ chức thi, quản lý kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ.

          Quy định mới này của Nhà trường bổ sung thêm các nội dung do có một số điều chỉnh về việc tổ chức học và đánh giá kết quả học tập, trong đó có việc mỗi lần học sinh viên chỉ được quyền thi 1 lần. Quy định mới cho phép người học được lựa chọn thời điểm thi cho phù hợp trên lịch thi được công bố trước của Nhà trường. Nhà trường hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này đối với sinh viên như sau: 
            + Mỗi lần học sinh viên chỉ được thi 1 lần. 
            + Sinh viên được quyền chọn thời điểm thi học phần dựa trên lịch thi do Trường công bố trước vào đầu mỗi đợt học (hoặc học kỳ). 
           Căn cứ trên kế hoạch đào tạo, Trường sẽ bố trí nhiều đợt thi trong cả năm học. Tuy vậy, sinh viên cần cân nhắc để chọn thời điểm thi sớm, tránh tình trạng học xong chưa thi ngay sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi, việc xét học tiếp và việc xét học bổng, khen thưởng. 
            Những vấn đề chi tiết về việc đăng ký thi, dự thi sẽ có hướng dẫn riêng của TTĐBCL tại website của Trường (mục TT ĐBCL) và niêm yết ở bảng tin của TT ĐBCL.
(Theo Hướng dẫn về tổ chức thi, quản lý kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ
Văn bản Số 2220/ĐHV-ĐBCL ngày 14/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

Vinh, ngày 05 tháng 10 năm 2010
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng