BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
    Số: 3799/ĐHV-HTSVQHDN                     Nghệ An, ngày 31  tháng 10  năm 2014
 V.v  xét chọn học bổng tài trợ cho sinh viên
                       ngành Lịch sử.
 
Kính gửi:  
- Trưởng khoa Lịch sử;
- Trưởng các đơn vị liên quan.
 
Ngày 30 tháng 10 năm 2014, Trường Đại học Vinh nhận được công văn số 132/QPTSH của Quỹ phát triển Sử học Việt Nam về việc trao học bổng tài trợ cho sinh viên giỏi, sinh viên nghèo vượt khó ngành Lịch sử. Nhà trường triển khai việc xét chọn như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên khóa 52, 53, 54 hệ chính quy ngành Lịch sử học tập trung tại trường;
- Trong năm học 2013-2014 có kết quả học tập đạt loại giỏi hoặc đạt loại khá toàn diện các môn học (đối với sinh viên nghèo vượt khó).
2. Chỉ tiêu, số tiền học bổng mỗi suất
- 05 suất;
Số tiền học bổng mỗi suất:  4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).
- Tổng số tiền trao học bổng: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
3. Hồ sơ dự xét
- Bản khai hồ sơ sinh viên nhận học bổng tài trợ (theo mẫu đính kèm);
Bảng ghi kết quả học tập, rèn luyện năm học 2013-2014 (có xác nhận của Trợ lý Quản lý sinh viên và Ban Chủ nhiệm khoa);
- Bản sao các loại giấy khen, giấy chứng nhận (nếu có).
4. Thủ tục
- Khoa Lịch sử xét chọn, lập danh sách sinh viên phù hợp với đối tượng, tiêu chí nêu trên và gửi về Trường (qua Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) trước 16h00’ ngày 10 tháng 11 năm 2014để Nhà trường và nhà tài trợ hoàn thành các thủ tục xét cấp học bổng theo quy định hiện hành.
Yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

 

 
Nơi nhận
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Quỹ phát triển Sử học Việt Nam (để p/h);
- Như k/g (để t/h);
- Gửi đăng eOffice, website vinhuni.edu.vn;      
- Lưu HCTH, HTSVQHDN.
                  
                  K.T HIỆU TRƯỞNG
       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   (Đã ký)
 
              PGS.TS Ngô Đình Phương