BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 5147/ĐHV-HTSVQHDN                                                      Nghệ An, ngày 25 tháng 12  năm 2014
   V.v  xét chọn học bổng tài trợ FUYO 2014.
 
Kính gửi:  
        - Trưởng các khoa: Điện tử viễn thông, Xây dựng;
        - Trưởng các đơn vị liên quan.
 
Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Trường Đại học Vinh nhận được công văn số 7418/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp học bổng tài trợ của Quỹ Hỗ trợ và Đào tạo kỹ thuật FUYO (Nhật Bản) cho sinh viên Trường Đaị học Vinh. Nhà trường triển khai việc xét chọn như sau:
 
1. Đối tượng
- Sinh viên khóa 52, 53, 54 khoa Điện tử viễn thông, khoa Xây dựng hệ chính quy hiện đang học tập trung tại trường;
- Từ năm học 2013 - 2014 đến nay chưa được nhận bất kỳ học bổng tài trợ của tổ chức hay cá nhân nào;
- Điểm trung bình chung học tập năm học 2013-2014 đạt từ 3.0 và xếp loại rèn luyện từ loại tốt trở lên;
- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, rèn luyện tốt, có nhiều đóng góp cho phong trào của khoa và nhà trường.
 
2. Chỉ tiêu, số tiền học bổng mỗi suất
- Chỉ tiêu: Khoa Điện tử viễn thông: 01 suất; khoa Xây dựng: 01 suất.
Số tiền học bổng mỗi suất:  300 USD/1 sinh viên;
 
3. Hồ sơ dự xét
- Bản khai hồ sơ sinh viên nhận học bổng tài trợ (theo mẫu đính kèm);
Bảng ghi kết quả học tập, rèn luyện năm học 2013-2014 (có xác nhận của Trợ lý Quản lý sinh viên và Ban Chủ nhiệm khoa).
- Bản sao các loại giấy tờ ưu tiên khác (xác nhận hoàn cảnh, giấy khen...)
Nhà trường yêu cầu các khoa nói trên xét chọn, lập danh sách sinh viên phù hợp với đối tượng, tiêu chí nêu trên và gửi hồ sơ về Trường (qua Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) trước 11h00’ ngày 29 tháng 12 năm 2014để Nhà trường hoàn thành các thủ tục xét cấp học bổng theo quy định hiện hành.
 

 

 
Nơi nhận
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Như k/g (để t/h);
- Gửi đăng eOffice, website vinhuni.edu.vn;      
- Lưu HCTH, HTSVQHDN.
                  
K.T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
            
      PGS.TS Ngô Đình Phương

 

 

 

Ho_so_du_xet_HBTT_142712092925._CHUAN.doc 
 

Ho_so_du_xet_HBTT_142712093010._CHUAN.doc