BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 (NGUYỆN VỌNG 2) HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012

 

 

STT
Tên ngành học
Khối
Điểm xét tuyển bổ sung đợt 1
(Nguyện vọng 2)
 
Ghi chú
Điểm chuẩn
Số
lượng
1
Sư­­ phạm Tin học
A
15.0
50
 
2
Sư­­ phạm Vật lý
A
15.0
30
 
3
S­­ư phạm Hoá học
A
15.0
20
 
4
Sư­­ phạm Sinh học
B
15.0
40
 
5
Giáo dục Quốc phòng- An ninh
A
15.0
15
 
B
15.0
15
 
C
15.0
15
 
6
Giáo dục Chính trị
C
15.0
40
 
7
Sư­­ phạm Lịch sử
C
15.0
30
 
8
Sư­­ phạm Tiếng Anh
D1
20.0
30
Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên
9
Ngôn ngữ Anh
D1
18.0
100
Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên
10
Toán ứng dụng
A
13.0
40
 
11
Khoa học máy tính
A
13.0
50
 
12
Hoá học
A
13.0
40
 
13
Sinh học
B
14.0
50
 
14
Khoa học Môi tr­­ường
B
14.5
120
 
15
Quản trị kinh doanh
A
14.5
60
 
A1
14.0
30
 
16
Kế toán
A
16.0
120
 
A1
16.0
30
 
17
Tài chính ngân hàng
A
15.0
140
 
A1
15.0
40
 
18
Văn học
C
14.5
50
 
19
Lịch sử
C
14.5
50
 
20
Công tác xã hội
C
14.5
80
 
21
Việt Nam học (Du lịch)
C
14.5
60
 
D1
13.5
50
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
22
Luật
A
14.0
100
 
C
15.5
150
 
A1
14.0
30
 
23
Quản lý giáo dục
A
13.0
30
 
C
14.5
40
 
D1
13.5
30
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
24
Chính trị học
C
14.5
50
 
25
Quản lý đất đai
A
13.0
100
 
B
14.0
120
 
26
QL Tài nguyên và môi trường
A
13.0
120
 
B
14.0
120
 
27
Kỹ thuật xây dựng
A
15.0
80
 
A1
15.0
30
 
28
Công nghệ thông tin
A
14.0
80
 
A1
14.0
30
 
29
Kỹ thuật điện tử truyền thông
A
13.0
80
 
A1
13.0
30
 
30
Nuôi trồng thuỷ sản
A
13.0
30
 
B
14.0
40
 
31
Nông nghiệp
A
13.0
40
 
B
14.0
40
 
32
Khuyến nông
A
13.0
30
 
B
14.0
40
 
33
Công nghệ thực phẩm
A
14.0
90
 
34
Kỹ thuật điều khiển&tự động hóa
A
13.0
70
 
A1
13.0
30
 
35
Kinh tế đầu tư
A
14.0
70
 
A1
14.0
30
 
36
Kinh tế Nông nghiệp
A
13.0
50
 
B
14.0
50
 
37
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A
14.5
90
 
A1
14.5
30
 

 

 

 

 
Nghệ An, ngày 29 tháng 8 năm 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG
( Đã ký)
PGS. TS. Đinh Xuân Khoa

 

 
Lưu ý:
- Năm học 2012-2013 trường Đại học Vinh không tuyển sinh đào tạo theo nhu cầu xã hội (đào tạo địa chỉ).
- Thí sinh, phụ huynh nạp hồ sơ xét tuyển đợt 1 ( nguyện vọng 2) trực tiếp tại phòng Đào tạo hoặc gửi phát nhanh qua đường bưu điện, không nạp hồ sơ gián tiếp qua các cơ sở trung gian khác.