1. Công tác tổ chức, cách thức triển khai

- Nhà trường tổ chức dạy - học tập trung đồng thời các học phần GDQP-AN và GDTC cho những sinh viên có nhu cầu học theo tiến độ riêng nhằm hoàn thành chương trình GDQP-AN và GDTC trong học kỳ hè, giảm tải cho các học kỳ chính, giúp sinh viên chủ động trong việc xây dựng và hoàn thiện kế hoạch học tập.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch và bố trí lịch học theo hướng mềm dẻo, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên. Theo đó, trong kỳ hè, sinh viên có thể hoàn thành cả 2 chương trình GDQP-AN và GDTC. Ngoài ra, những sinh viên có nguyện vọng học độc lập một hoặc một số học phần của 2 môn học nói trên cũng có thể đăng ký học.

- Sinh viên thực hiện chế độ ăn, ở tập trung theo quy định đối với sinh viên học GDQP-AN; việc quản lý sinh viên Nhà trường giao cho Trung tâm GDQP-AN Vinh thực hiện theo các nội quy, quy định hiện hành.

2. Đối tượng đăng ký học

- Sinh viên khóa 55 trở về trước chưa học hoặc chưa hoàn thành các học phần GDQP-AN và GDTC có nhu cầu học đồng thời các học phần nêu trên trong học kỳ hè nhằm chủ động kế hoạch học tập tại học kỳ chính, đảm bảo ra trường đúng tiến độ.

- Sinh viên khóa 56 chưa đăng ký học hoặc chưa hoàn thành các học phần GDQP-AN và GDTC có nguyện vọng học tập trung trong đợt hè nhằm chủ động kế hoạch học tập của bản thân trong các học kỳ chính.

Riêng đối với những đối tượng chưa học hoặc chưa hoàn thành một trong các học phần GDQP-AN và GDTC nhưng không có nhu cầu học trong học kỳ hè thì Nhà trường không bắt buộc sinh viên phải học trong kỳ hè, năm học 2015 - 2016, sinh viên có thể chủ động đăng ký học vào một thời điểm thích hợp để hoàn thành các chương trình nêu trên đúng tiến độ, đảm bảo điều kiện xét tốt nghiệp.

3. Kinh phí

- Các lớp học tích hợp các học phần GDQP-AN và GDTC trong kỳ hè năm học 2015 - 2016 là các lớp được Nhà trường tổ chức theo nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên nên kinh phí được tính bằng học phí của mỗi tín chỉ theo quy định hiện hành nhân hệ số dịch vụ 1,5.

-Các khoản đóng nạp khác (tiền ăn, ở, quân trang, quân phục…) thực hiện như đối với học kỳ chính năm học 2015 - 2016.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian, địa điểm đăng ký học:

+ Thời gian đăng ký học: Từ ngày 5/5 đến 10/6/2016.

+ Đăng ký học, nạp học phí tại: Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 nhà A0 Trường Đại học Vinh (Cơ sở 1).

- Thời gian, địa điểm tổ chức học:

+ Thời gian học: dự kiến từ 10/7 đến 25/8/2016.

+ Địa điểm học: Trung tâm GDQP-AN Vinh, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo liên tục Trường Đại học Vinh, tầng 2 nhà A0; điện thoại: 038 37 33 666, email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu các khoa thông báo, quán triệt các nội dung trên để sinh viên biết và thực hiện.

Xem File đính kèm!