Ngày 26 tháng 08 năm 2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ký quyết định ban hành chế độ học bổng đối với sinh viên hệ chính quy đang đào tạo tập trung tại trường ( bao gồm Học bổng khuyến khích học tập, Học bổng chính sách, Trợ cấp ưu đãi, Trợ cấp xã hội, Học bổng tài trợ). Văn bản đã quy định rõ định mức học bổng, đối tượng và thể thức xét học bổng. Thông tin chí tiết  xem tại file đính kèm.

CHE_DO_HOC_BONG_CHINH_QUY_112812094617.pdf