Ngày 27 tháng 6 năm 2013, Nhà trường đã ban hành quyết định thành lập 19 lớp chuyên ngành và cử cán bộ lớp, cấp mã số học viên cho 343 học viên cao học khóa XXI (đợt 1) tại Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An. Đề nghị các học viên xem danh sách có kèm theo mã số học viên để sử dụng trong quá trình học tập.

       

QD_thành_lập_lớp_cao_học_21_đợt_1_Vinh_và_Long_An_132806140941.doc.doc

SL_CH_21_dot_1_Vinh_va_Long_An_132806140958.doc

Cao_hoc_21_dot_1_Vinh_132806143749.xls

Cao_hoc_21_dot_1_Long_An_132806143757.xls