Thông tin chi tiết dưới file đính kèm sau: 

QD_mien_giam_hoc_phi_cho_sv_he_chinh_quy_hoc_ky_1_nam_hoc_2013_-_2014.pdf