Thông tin chi tiết dưới file đính kèm sau:
 
 

QD mien giam hoc phi cho sv he chinh quy, lien thong he chinh quy hoc ky I, II nam hoc 2013 - 2014.pdf.pdf