BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 3560/ĐHV-YT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 27 tháng 11 năm 2012
 
V/v triển khai mua và gia hạn
BHYT bắt buộc trong học sinh,
sinh viên năm học 2012 - 2013
 
 

 

 
 
            Kính gửi:
                                    - Trưởng các đơn vị;
                                    - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;
                                    - Các lớp học sinh khối 11, 12, sinh viên khoá 50, 51, 52;
                                    - Đoàn Lưu học sinh.
 
Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế và Nghị định số: 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT), Nhà trường thông báo thực hiện mua và gia hạn BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên và lưu học sinh năm học 2012 - 2013 như sau:
            1. Đối tượng
- Sinh viên khoá 50, 51, 52;
- Lưu học sinh khoá 50, 51, 52;
- Học sinh khối 11, 12 Trường THPT Chuyên;
Đối với những em đã được cấp thẻ BHYT ở địa phương có hạn sử dụng đến 31/12/2013, yêu cầu xuất trình thẻ gốc và nạp bản photo thẻ BHYT cho Trạm Y tế để được miễn đóng tiền BHYT.
            2. Mức đóng và thời gian sử dụng thẻ BHYT
            a) Đối với học sinh và sinh viên Việt Nam
            - Mức đóng theo quy định tại Điều 3, 4, 5 và 6 của Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009, mỗi tháng 22.050 đồng, cụ thể cho các khoá như sau:
            + Sinh viên khóa 50 A-B và học sinh khối 12 Trường THPT Chuyên phải đóng:
                                    22.050 đồng x 9 tháng = 198.500 đồng;
                        Thời hạn sử dụng thẻ: Từ 01/01/2013 đến 30/9/2013.
            + Sinh viên 50K (ĐTVT, CNTT, Xây dựng), khóa 51, 52 và học sinh khối 11 Trường THPT Chuyên phải đóng:
                                    22.050 đồng x 12 tháng = 265.000 đồng
                        Thời hạn sử dụng thẻ: Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013.
            b) Đối với học sinh và sinh viên Việt Nam thuộc hộ gia đình cận nghèo
            (Yêu cầu phải có Đơn đề nghị xác nhận hộ cận nghèo của địa phương)
            - Mức đóng theo quy định tại Điểm đ Khoản 2, Điểm b Khoảng 5 Điều 3; Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009, mỗi tháng 9.450 đồng, cụ thể cho các khoá như sau:
            + Sinh viên khóa 50 A-B và học sinh khối 12 Trường THPT Chuyên phải đóng:
                                    9.450 đồng x 9 tháng = 85.050 đồng;
                        Thời hạn sử dụng thẻ: Từ 01/01/2013 đến 30/9/2013.
            + Sinh viên 50K (ĐTVT, CNTT, Xây dựng), khóa 51, 52 và học sinh khối 11 Trường THPT Chuyên phải đóng:
                                    9.450 đồng x 12 tháng = 113.500 đồng
                        Thời hạn sử dụng thẻ: Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013.
            c) Đối với lưu học sinh
            - Mức đóng theo quy định tại Điều 3, 4, 5 và 6 của Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009, mỗi tháng 31.500 đồng, cụ thể cho các khoá như sau:
            + Khoá 50 A-B phải đóng:
                                    31.500 đồng x 9 tháng = 283.500 đồng;
                        Thời hạn sử dụng của thẻ: 01/01/2013 đến 30/9/2013.
            + Khoá 50K (ĐTVT, CNTT, Xây dựng), khóa 51, 52 phải đóng:
                                    31.500 đồng x 12 tháng = 378.000 đồng;
                        Thời hạn sử dụng của thẻ: Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013.
            3. Hình thức thu và thời gian thu
            Nhà trường tiến hành thu theo lớp và chuyển về Trạm Y tế kể từ ngày 10/12/2012 đến hết ngày 20/12/2012.
            Giao cho Lớp trưởng các lớp trực tiếp lập danh sách theo biểu mẫu đính kèm và tiến hành thu tiền, hồ sơ miễn giảm BHYT nộp về Trạm Y tế đúng thời hạn quy định.
            Trạm Y tế có nhiệm vụ xác nhận và thu nộp kinh phí về Phòng Kế hoạch - Tài chính để triển khai kịp thời.
            Nhà trường yêu cầu các khoa đào tạo, Trường THPT Chuyên, Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng CTCT-HSSV, Trung tâm Nội trú có nhiệm vụ thông báo và đôn đốc công tác thu nộp, đồng thời có báo cáo tình hình thực hiện về Trường. Quá thời hạn trên nếu học sinh, sinh viên nào không nộp tiền BHYT, Nhà trường sẽ xem xét đưa vào xếp hạnh kiểm cuối năm học, đồng thời sẽ không chịu các trách nhiệm liên quan phát sinh đến quyền lợi và nghĩa vụ BHYT.
           Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, nghiêm túc thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như k/g;
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị liên quan;
- Gửi qua eOffice và đăng Website trường;
- Lưu: HCTH, YT, KHTC.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
(đã ký)
 
 
 
PGS.TS. Đinh Xuân Khoa
 
 


 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
LỚP: 52 A Toán
 
BẢNG KÊ DANH SÁCH
NỘP TIỀN ĐĂNG KÝ MUA BHYT NĂM HỌC 2012 - 2013
 

 

TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Giới tính
Số tiền
Chi chú
1
Nguyễn Văn A
01/01/1993
Nam
265.000
 
2
Nguyễn Thị B
01/01/1992
Nữ
113.500
Đơn Xác nhận hộ cận nghèo
...
...
...
...
...
...

 

 
Tổng hợp: Sĩ số lớp: ....... người. Trong đó:
            - Số người tham gia BHYT: ....... người
            - Số người tham gia BHYT diện hộ cận nghèo: ....... người
            - Số người đã có BHYT: ....... người (Thẻ BHYT hạn sử dụng đến 31/12/2012).
 
 

 

 
Nghệ An, ngày       tháng 12 năm 2012
Lớp trưởng
 
 
 
 
 
Trần Văn D
 
Số ĐT: ...........................................

 

 
 
 


 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN
Học sinh thuộc hộ cận nghèo
 
 
            Kính gửi: Ủy ban Nhân dân xã (phường) .....................................................
 
 
            Tôi tên là: .................................................................... Sinh ngày:......./......./........
            Địa chỉ: ..................................................................................................................
            Là phụ huynh em:........................................................ Sinh ngày:......./......./........
                        Sinh viên (Học sinh) Trường Đại học Vinh.
            Đề nghị UBND xã (phường) xác nhận con (em) tôi là thuộc hộ cận nghèo, để được giảm mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.
 
                                                            ................................, ngày ...... tháng ...... năm .........
                                                                                                Người viết đơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xác nhận của UBND xã (phường)
 
 
            Em: ........................................................................................................................
con (em) ông (bà): .......................................................................... thuộc hộ cận nghèo.
            Số sổ cận nghèo:...................... được cấp ngày ....... tháng ....... năm ........
 
                                                            TM. UBND xã (phường) .........................................
                                                                                                Chủ tịch
                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

V.v triển khai mua và gia hạn BHYT bắt buộc trong học sinh, sinh viên năm học 2012-2013.doc