BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:  3776  /ĐHV- CTCTHSSV
V/v: Xử lý sinh viên buộc thôi học
và xóa tên năm học 2013 - 2014
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 21 tháng 11 năm 2013
  

 

           
                                       Kính gửi :  Trưởng các đơn vị
 
            Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng Nhà trường tại phiên họp Hội đồng xét buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập của sinh viên chính quy các khóa ngày 15/11/2013; để đảm bảo đúng quy trình, thủ tục xử lý sinh viên thuộc diện buộc thôi học và cảnh báo kết quả học tập năm học 2013 – 2014,  Nhà trường yêu cầu các khoa thực hiện một số nội dung như sau:
           I. Đối với sinh viên thuộc diện buộc thôi học (gồm 10 sinh viên – có danh sách kèm theo)
           1.Trưởng các khoa đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo trợ lý quản lý sinh viên thông báo đến sinh viên thuộc diện buộc thôi học của khoa mình biết Kết luận của Hội đồng Nhà trường về việc buộc sinh viên thôi học theo quy chế đào tạo.
           2. Nếu sinh viên nào có nguyện vọng chuyển sang hệ đào tạo đại học Vừa làm, vừa học phù hợp với ngành đã học thì làm đơn gửi Phòng Đào tạo xem xét, đề nghị Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên ra Quyết định.
3. Mọi thắc mắc của sinh viên thuộc diện buộc thôi học và đề nghị của khoa gửi về trường trước ngày 28/11/2013 (qua phòng Công tác chính trị và HSSV). Từ ngày 01/12/2013 Nhà trường ra Quyết định buộc thôi học sinh viên theo Quy chế đào tạo.
          II. Đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập (gồm 234 sinh viên – có danh sách kèm theo)
          1. Trưởng các khoa đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo trợ lý quản lý sinh viên thông báo tình trạng cảnh báo kết quả học tập đến từng sinh viên và gia đình SV từ đó có giải pháp hỗ trợ sinh viên trong quá trình xây dựng kế hoach học tập.
          2. Rà soát, đối chiếu danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập nhưng đã bỏ học và làm đề nghị xóa tên gửi phòng Công tác chính trị và HSSV trước ngày 28 tháng 11 năm 2013.
        Yêu cầu Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.  
 

 

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Trưởng các khoa đào tạo;
- Đăng Website và eOffice của trường;
- Lưu HCTH, CTCTHSSV.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
PGS.TS. Ngô Đình Phương

 

 DS_sinh_viên_thuộc_diện_cảnh_báo_kết_quả_học_tập.doc