Kế hoạch tổ chức chương trình “Bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi” dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 tại Cụm thi Vinh

Thực hiện chương trình công tác năm học, nhằm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012, Trường Đại học Vinh (Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp chủ trì) xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi” dành cho các đối tượng thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tại Cụm thi Vinh”. Cụ thể như sa

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH [
 
 
 
  

Số: 1682 /KH-ĐHV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
              Nghệ An, ngày 26  tháng 6 năm 2012
           
KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi” dành cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012
tại Cụm thi Vinh
 
 
 
  
Thực hiện chương trình công tác năm học, nhằm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012, Trường Đại học Vinh (Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp chủ trì) xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi” dành cho các đối tượng thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tại Cụm thi Vinh”. Cụ thể như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (con em dân tộc, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh vùng miền núi, nông thôn…) giảm thiểu những khó khăn trong những ngày dự thi, góp phần giúp các em hoàn thành tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012.
- Thông qua việc tổ chức chương trình mang ý nghĩa nhân văn này, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh, người nhà thí sinh về Trường Đại học Vinh, góp phần quảng bá hình ảnh của nhà trường ra xã hội, xứng danh là “nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”.
2. Yêu cầu
Chương trình sẽ được tổ chức miễn phí, phục vụ đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và mục đích đề ra.
Đảm bảo tính nhân văn, tính cộng đồng và tính xã hội hóa trong quá trình tổ chức và triển khai thực hiện.
- Kêu gọi và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn; sự góp sức của các tình nguyện viên là sinh viên của nhà trường trong chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2012”.
- Chương trình được tổ chức một cách an toàn, thiết thực, tiết kiệm, tạo mọi sự hỗ trợ tối đa cho thí sinh và người nhà thí sinh. Kết thúc chương trình có tổng kết, báo cáo nhà trường về kết quả chương trình.
 
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Chương trình “Bữa cơm miễn phí - tiếp sức mùa thi”:
Tặng 2.000 suất cơm miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tuyển sinh đại học năm 2012 tại Cụm thi Vinh.
 
2. Đối tượng được tặng phiếu ăn cơm miễn phí:
+ Thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thí sinh thuộc diện hộ đói, hộ nghèo, hộ cận nghèo,…
+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số;
+ Thí sinh thuộc diện chính sách;
+ Các đối tượng thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.
 
3. Cách thức tổ chức:
+ Dự kiến tổ chức từ 2 điểm phát phiếu ăn cơm miễn phí cho thí sinh trên địa bàn thành phố Vinh. Thí sinh và người nhà thí sinh thuộc đối tượng nêu tại mục II.2. sau khi trình thẻ dự thi (có đối tượng, khu vực), giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có) sẽ được phát “Phiếu ăn cơm miễn phí” để đến ăn tại 1 trong các điểm do Ban tổ chức đã đặt trước (có ghi trên phiếu). Các điểm đặt ăn được Ban tổ chức lựa chọn tại các điểm gần khu vực thi, đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ban tổ chức đã dự phòng phương án sẽ phát trực tiếp cơm hộp chho thí sinh nếu thí sinh có nhu cầu.
+ Kinh phí đặt cơm Ban tổ chức vận động các doanh nghiệp tài trợ.
 
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian triển khai
- Từ 20/6 đến 30/6/2012: xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, kêu gọi tài trợ, hoàn thành công tác chuẩn bị.
Từ 01/7 đến 03/7 (đợt 1) và từ 06/7 đến 08/7 (đợt 2): Phối hợp với đội tiếp sức mùa thi tiến hành tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về chương trình để thí sinh và người nhà biết và hiểu về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình này.
- Từ 04/7 đến 05/7 và từ 09/7 đến 10/7: Tổ chức chương trình phát cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh.
- Ngày 11/7/2012: tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm cho đợt triển khai tiếp theo.  
2. Địa điểm tổ chức
+ Điểm 1: Cổng chính Trường Đại học Vinh
+ Điểm 2: Ngã 4 Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong (gần Trường THPT Phan Bộ Châu).
+ Ban tổ chức dự kiến sẽ mở thêm một số điểm có đông thí sinh trên địa bàn Thành phố Vinh.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp: là đơn vị chủ trì tổ chức chương trình, thực hiện các công việc sau:
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo nhà trường thành lập Ban Tổ chức chương trình;
- Chuẩn bị văn bản, tiến hành kêu gọi và vận động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia tài trợ, ủng hộ và đóng góp kinh phí;
- Thành lập đội tình nguyện viên để tổ chức tư vấn, hỗ trợ thí sinh và tuyên truyền, giới thiệu để thí sinh và người nhà biết và tham gia chương trình;
- Lựa chọn và ký kết hợp đồng với các nhà hàng ở khu vực phụ cận điểm thi để phối hợp tặng cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh;
- Tiến hành phát thẻ ăn cơm miễn phí và phát cơm trực tiếp cho đúng đối tượng của chương trình tại các điểm thi theo kế hoạch.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm sau khi hoàn thành chương trình.
2. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:
Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp để triển khai và tổ chức tốt chương trình này.
 
Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các cơ quan, doanh nghiệp (để p/h);
- Các đơn vị liên quan (để p/h);
- Đoàn TN, Hội sinh viên (để p/h);
- Gửi qua Website, eOffice;
- Lưu HCTH, HTSV&QHDN.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
PGS.TS. Ngô Đình Phương